Skip to main content

Wskazówki dotyczące ochrony danych

Celem niniejszych wskazówek dotyczących ochrony danych jest udzielenie użytkownikowi informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG (zwaną dalej Ewe) oraz przysługujących mu praw od dnia 25 maja 2018 r., jako osobie, której dane dotyczą, zgodnie z nowym unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i nową niemiecką ustawą o ochronie danych (niem. BDSG).

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG

Volkmaroder Str. 19

38104 Braunschweig

Telefon +49 531 37005-0

Faks +49 531 37005-55

Inspektor ochrony danych

Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Anna Bauer

c/o BEL NET GmbH

Christian-Pommer-Str. 23

38112 Braunschweig

Lub drogą e-mailową

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), nowej niemieckiej ustawy o ochronie danych (niem. BDSG) i ewentualnie ustaw obowiązujących w danej branży. Dlatego przetwarzamy dane tylko wtedy, jeśli istnieje ku temu podstawa umowna, otrzymaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie lub mamy prawo do przetwarzania bądź obowiązek na mocy prawa.

Przetwarzanie danych w celu spełnienia umowy lub realizacji działań przed zawarciem umowy

Przetwarzamy dane osobowe, które podałeś nam w swoim zapytaniu, arkuszu rejestracyjnym lub formularzu zlecenia, o ile jest to konieczne do zawarcia, realizacji umowy i zakończenia stosunku umownego. Oprócz danych dotyczących zleconej usługi lub zamówionych towarów dane te obejmują Twoje imiona, nazwiska, numer klienta.

Celem umożliwienia prawidłowej realizacji umowy i zapewnienia możliwości jak najszybszego kontaktu np. w przypadku pytań lub problemów przetwarzamy dodatkowo Twój adres i/lub numer telefonu bądź telefonu komórkowego i/lub adres e-mail, jeśli podałeś nam te informacje do tego celu.

Podstawę prawną przetwarzania danych w celu spełnienia umowy i realizacji działań przed zawarciem umowy stanowi z reguły art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej

Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów osoby trzeciej. Do realizowanych przez nas procesów przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu zalicza się zwykle bezpośrednia reklama własnych produktów, tworzenie statystyk wewnętrznych, wyjaśnianie czynów karalnych oraz środki do zapewnienia prawidłowej eksploatacji naszej infrastruktury IT.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązku prawnego

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane, jeśli jest to konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Do spełnianych przez nas obowiązków zaliczają się w szczególności obowiązki przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego oraz ustawy o cywilnej odpowiedzialności za produkt.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu spełnienia obowiązku prawnego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwą normą prawną.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody i do innych celów

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również wtedy, jeśli udzieliłeś nam na to wyraźnej zgody (por. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W tych przypadkach w ramach procedury zgody udostępniamy Ci oddzielnie dodatkowe informacje wynikające z prawa ochrony danych. Swoją zgodę możesz w każdej chwili odwołać, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych.

Jeśli będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w przyszłości do innych celów, które nie są wymienione w niniejszych wskazówkach dotyczących ochrony danych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie zgodnie z wymogami prawa.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Przetwarzanie danych w grupie przedsiębiorstw

W ramach naszych procesów zarządzania i realizacji umowy może istnieć konieczność przekazania Twoich danych osobowych przedsiębiorstwom w naszej grupie, które zajmują się przetwarzaniem danych.

Usługodawcy zewnętrzni

Nasi usługodawcy zewnętrzni, zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych na nasze zlecenie, są z reguły: zobowiązani umową zgodnie z art. 28 RODO do traktowania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli przedsiębiorstwa te mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, zapewniliśmy środki prawne, techniczne i organizacyjne oraz przeprowadzamy regularne kontrole, których celem jest zagwarantowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych.

Organy władzy

W razie potrzeby udostępnimy Twoje dane osobowe organom władzy, jeśli jest to konieczne w ramach naszych ustawowych obowiązków udzielania informacji.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego

Zasadniczo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do kraju trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeśli w poszczególnych przypadkach przekażemy dane w taki sposób, nastąpi to tylko do takich krajów trzecich, dla których Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie adekwatności ochrony lub został potwierdzony poziom ochrony danych poprzez odpowiednie lub adekwatne gwarancje (np. Binding Corporate Rules lub standardowe klauzule umowne UE).

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy tylko w okresie, w którym dane są konieczne w ramach wymienionych wyżej celów oraz w okresie, w którym potencjalnie musimy liczyć się z dochodzeniem roszczeń prawnych wobec nas. Ustawowy okres przedawnienia takich roszczeń może w danym wypadku wynosić od trzech do trzydziestu lat.

Ponadto przechowujemy Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani w ramach ustawowych obowiązków udowodnienia i przechowywania (np. zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym, ordynacją podatkową lub ustawą przeciwdziałającą praniu brudnych pieniędzy). Ustawowe okresy przechowywania mogą wynosić do dziesięciu lat. Ponadto w wyjątkowych przypadkach mogą istnieć specjalne obowiązki udowodnienia, wymagające przechowywania danych osobowych w dłuższym okresie czasu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz wobec nas zgodnie z art. 15 i nast. RODO następujące prawa:

Prawo do informacji

Masz prawo do żądania od nas informacji o tym, czy przetwarzamy dane dotyczące Twojej osoby. Jeśli taki proces jest realizowany, masz prawo żądać od nas informacji na temat tych danych osobowych.

Prawo do skorygowania

Masz prawo żądać od nas skorygowania błędnych danych dotyczących Twojej osoby.

Prawo do usunięcia

W określonych przypadkach masz prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W określonych przypadkach masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania od nas danych osobowych dotyczących Twojej osoby, które nam udostępniłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu komputerowego.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo, ze względów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu w każdej chwili wobec przetwarzania danych dotyczących Twojej osoby, które ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Jeśli wykorzystujemy Twoje dane do reklamy bezpośredniej, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu procesowi.

Prawo do odwołania

Jeśli udzieliłeś nam zgody na użytkowanie danych osobowych, możesz ją w każdej chwili odwołać.

Organ nadzorczy ochrony danych

Ponadto w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych masz możliwość złożenia skargi w organie nadzorczym ochrony danych. Właściwy organ nadzorczy ochrony danych to:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

W przypadku dodatkowych pytań lub uwag możesz w każdej chwili zwrócić się do nas lub naszego inspektora ochrony danych.

Data: 25.05.2018