Skip to main content

Ogólne warunki sprzedaży

1. Oferty i przyjęcie zlecenia

1. Wszystkie oferty są niewiążące. W przypadku ofert z „zapasów magazynowych” zastrzeżona jest możliwość wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy.

2. Do ofert, kosztorysów, ilustracji, rysunków i innych dokumentów zastrzegamy sobie własność wyłączną i prawo autorskie. Kopiowanie i przekazywanie osobom trzecim jest niedopuszczalne.

3. Zlecenia uznawane są za przyjęte tylko wówczas, jeśli zostały przez nas potwierdzone na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo zmian, jeśli są one dostosowane do potrzeb odbiorcy. Ustne przyrzeczenia wszelkiego rodzaju, także przyrzeczenia podróżujących i przedstawicieli są skuteczne tylko wówczas, jeśli są potwierdzone przez nas na piśmie.

4. Wraz z przyjęciem potwierdzenia zlecenia zamawiający akceptuje poniższe warunki, które anulują warunki wydrukowane lub podane w korespondencji w jego własnych formularzach zamówieniowych, listach itd., jeśli nie zostały potwierdzone przez nas wyraźnie na piśmie.

5. W przypadku produkcji specjalnych dopuszczalne są nadwyżki lub niedobory ilościowe.

 

2. Ochrona danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. W przypadku danych osobowych chodzi zgodnie z § 3 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. Bundesdatenschutzgesetz) o poszczególne dane dotyczące stosunków osobistych lub rzeczowych określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej (osoba, której dane dotyczą).

Dane osobowe to:

  • imię i nazwisko
  • adresy pocztowe
  • dane kontaktowe, jak np. telefon, faks lub e-mail itp.


Podawanie danych osobowych nie jest zasadniczo konieczne do korzystania z naszej oferty internetowej. Tym samym nie ma zasadniczo potrzeby podawania, przekazywania i zapisywania danych osobowych.
Jeśli zlecasz nam wykonanie usług, do których w danym przypadku konieczne jest podanie, przekazanie i/lub zapisanie danych osobowych, gromadzimy, zapisujemy i wykorzystujemy Twoje dane zasadniczo tylko w ramach niezbędnych do wykonania usługi lub wypełnienia obowiązku umownego. Wykorzystywanie adresu e-mail do wysyłki biuletynów i informacji produktowych do celów własnych następuje tylko wówczas, jeśli udzieliłeś nam na to wyraźnej zgody.
Jeśli w danym przypadku gromadzone są dane osobowe, nie zostaną one przekazane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Dlatego całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

 

3. Postanowienia specjalne

W przypadku produkcji według rysunków klienta, wzorów lub innych instrukcji klienta nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonalność produktu i wszelkie defekty wynikające z instrukcji klienta. Klient zwalnia nas z wszelkich roszczeń osób trzecich wobec nas, także z odpowiedzialności za produkt, wynikających ze szkód spowodowanych przez towar, chyba że spowodowaliśmy szkodę umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania.

 

4. Czasy dostaw

1. Terminy dostaw rozpoczynają się od dnia potwierdzenia zlecenia, jednak nie przed omówieniem wszystkich szczegółów zlecenia.
Są one zachowane, jeśli do końca terminu dostawy towar opuści nasz zakład lub zostanie przez nas zgłoszona gotowość do wysyłki. Termin wydłuża się stosownie, z uwzględnieniem naszego ogólnego planowania, jeśli odbiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec nas, wprowadzi zmiany w zleceniu lub nie spełni wszystkich ciążących na nim zobowiązań, np. przedstawienia wymaganych urzędowych potwierdzeń lub zezwoleń bądź nie zapłaci zaliczki. Zachowanie czasu dostawy jest możliwe z zastrzeżeniem właściwego i terminowego samozaopatrzenia. O powstających opóźnieniach będziemy jak najszybciej informować.
Jeśli przyczyną niedotrzymania czasu dostawy jest siła wyższa (wojna, strajk, lokaut, szkody środowiskowe, nadzwyczajne oddziaływania pogodowe, ogień, wypadki itd.), spory zbiorowe lub inne zdarzenia, które znajdują się poza naszym obszarem wpływu, czas dostawy stosownie się wydłuża. W miarę możliwości jak najwcześniej poinformujemy odbiorcę o rozpoczęciu i końcu tych zdarzeń. Odbiorca może odstąpić od umowy bez wyznaczonego terminu, jeśli ostatecznie nie będziemy mogli wykonać całej usługi przed przejściem niebezpieczeństwa. Odbiorca może ponadto odstąpić od umowy, jeśli w przypadku zamówienia wykonanie części dostawy będzie niemożliwe lub będzie miał uzasadniony interes w odrzuceniu dostawy częściowej. W pozostałych okolicznościach odbiorca ma obowiązek zapłaty ceny umownej za dostawę częściową. To samo obowiązuje w przypadku naszej niemożności. Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia o odszkodowanie, które nie dotyczą samego dostarczonego przedmiotu, są wykluczone, jeśli nie opierają się na rażącym zaniedbaniu lub umyślnym naruszeniu obowiązku z naszej strony lub naszych ustawowych przedstawicieli lub podmiotów pomagających w spełnieniu umowy bądź jeśli nie chodzi o szkody wynikające z utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, które opierają się na umyślnym naruszeniu obowiązków z naszej strony, naszych ustawowych przedstawicieli lub podmiotów pomagających w spełnieniu umowy. Również my jesteśmy uprawnieni do odstąpienia, jeśli z powodu okoliczności znajdujących się poza naszym zakresem odpowiedzialności świadczenie usługi będzie niemożliwe w czasie niemożliwym do przewidzenia. Dostawa następuje zgodnie z przepisem dostawy lub, jeśli taki dokument nie występuje, według naszego uznania. Wszystkie dostawy częściowe w ramach jednolitego stosunku zlecenia lub umowy uznawane są za powiązaną, jednolitą transakcję, również jeśli obliczono dostawy częściowe.

2. Jeśli towar jest gotowy do wysyłki a dostawa lub odbiór opóźniają się z przyczyn, na które nie mamy wpływu, ryzyko przechodzi na klienta wraz z informacją o gotowości do wysyłki.
Nasze poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą naszych dostaw i zawierają zapisy, których celem jest ochrona nas przed przypadkami niewypłacalności. Dlatego prosimy o zrozumienie. Odstępstwa od tych warunków zostaną podkreślone w ofertach i potwierdzeniach zlecenia.

3. Profesjonalny odbiór:
Jeśli towar dostarczany jest naszymi pojazdami dostawczymi, kupujący zobowiązuje się do udostępnienia odpowiedniej liczby personelu w celu rozładunku. Przynajmniej jedna kompetentna osoba musi na zlecenie klienta prawidłowo i profesjonalnie przejąć towar. Jeśli w momencie przyjazdu pojazdu dostawczego klient nie udostępni kompetentnej osoby, mamy prawo rozładunku bez odpowiedniego przejęcia. Naliczone zostaną ceny obowiązujące w dniu dostawy, niezależnie od tego, czy w międzyczasie nastąpiła podwyżka czy obniżka. Kupujący ma prawo odstąpienia na podstawie zmiany cen względem zawartej umowy tylko wówczas, jeśli w danym przypadku uzgodniono taką możliwość.

 

5. Wysyłka i transport

1. Jeśli z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, ustalona jest dostawa z zakładu.

2. Wysyłka i transport następuje na ryzyko zamawiającego, także wtedy, gdy towar należy dostarczyć na koszt wysyłającego. Ryzyko przechodzi na zamawiającego, jeśli towar zostanie przekazany obcemu przewoźnikowi lub zostanie rozładowany z naszego samochodu dostawczego u klienta.

3. Koszty opakowania:
Nasze armatury wymagają opakowań do ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu.
Koszty te nie są zawarte w naszych cenach, należy je doliczyć według czasu i materiałów:

Paczki o wadze wysyłkowej do   2 kg   6,00 €
Paczki o wadze wysyłkowej do   5 kg   7,00 €
Paczki o wadze wysyłkowej do   10 kg   9,00 €
Paczki o wadze wysyłkowej do   15 kg   10,00 €
Paczki o wadze wysyłkowej do   20 kg   12,00 €
Paczki o wadze wysyłkowej do   30 kg   13,00 €
Paczki o wadze wysyłkowej do   40 kg   17,00 €

Palety jednorazowe 15,00 €
Zestaw do opakowania studzienek 15,00 €

Opłata za wymianę palet:
Płaskie palety Euro 8,00 €
Skrzyniopalety Euro 10,00 €

 

6. Wymiary i wagi

Wszystkie nasze produkty podlegają zmianom konstrukcyjnym w związku z nieustannym rozwojem, dlatego wymiary i wagi są jedynie przybliżone, a ilustracje w katalogach i w ofertach stanowią jedynie niewiążące przykłady.

 

7. Reklamacje i odpowiedzialność za wady

1. Obowiązki § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (niem. Handelsgesetzbuch) istnieją tylko ze wskazaniem, że kupujący wskaże na piśmie wszystkie zauważone wady, nieprawidłowe ilości lub nieprawidłowe dostawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy, w każdym przypadku jednak przed obróbką i montażem.

2. Za wady niezauważone od razu, które należy zgłosić od razu po stwierdzeniu, odpowiadamy w ciągu 12 miesięcy od dnia dostawy.

3. W przypadku terminowego, uzasadnionego zgłoszenia wadliwego towaru w rozumieniu § 434 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (niem. Bürgerliches Gesetzbuch) następuje – zgodnie z naszym wyborem – naprawa lub dostawa zastępcza. Wymienione części stają się ponownie naszą własnością. Prawo do odstąpienia lub obniżenia ceny istnieje tylko wówczas, jeśli zgodnie z naszą decyzją towaru nie można naprawić ani wysłać dostawy zastępczej lub nie zachowano w związku z tym terminu. W przypadku niepowodzenia naprawy lub dostawy zastępczej oraz w przypadku braku przyrzeczonych właściwości kupujący może żądać obniżenia wynagrodzenia lub anulowania umowy.

4. Nasi odbiorcy mogą usuwać stwierdzone wady samodzielnie przez własnych uznanych specjalistów tylko pod warunkiem, że wyraźnie udzieliliśmy na to zgody. W każdym przypadku mamy prawo do oględzin stwierdzonych wad na miejscu. Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia o odszkodowanie, które nie dotyczą samego dostarczonego przedmiotu, są wykluczone, jeśli nie opierają się na rażącym zaniedbaniu lub umyślnym naruszeniu obowiązku z naszej strony lub naszych ustawowych przedstawicieli lub podmiotów pomagających w spełnieniu umowy bądź jeśli nie chodzi o szkody wynikające z utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, które opierają się na umyślnym naruszeniu obowiązków z naszej strony, naszych ustawowych przedstawicieli lub podmiotów pomagających w spełnieniu umowy.

5. Przyrzeczone właściwości należy wyraźnie oznaczyć jako przyrzeczenie. Podane przez nas informacje techniczne dotyczące przedmiotu usługi, celu zastosowania itd. (np. normy DIN, wymiary i wagi, twardość, wartość użytkowa) dotyczą przybliżonego charakteru i typu towaru i nie uzasadniają przyrzeczenia właściwości towaru.

6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian naszych produktów, których celem jest postęp techniczny.

7. Warunkiem naszej gwarancji jest spełnienie obowiązków umownych ciążących na zamawiającym i przestrzeganie przepisów DIN oraz innych zasad techniki dotyczących montażu i kontroli. W związku z negocjacjami w sprawie reklamacji nie rezygnujemy z zarzutu, że wada została zgłoszona nieterminowo lub niewystarczająco.

 

8. Zwroty

1. Zwroty dozwolone są tylko po otrzymaniu naszego zezwolenia na piśmie.

2. Zwracany towar musi być w idealnym stanie oraz należy pokryć koszty przesyłki zwrotnej. Cena przyjętego towaru zostanie zwrócona po potrąceniu 20% opłaty manipulacyjnej. Wszystkie koszty przygotowawcze zostaną naliczone klientowi na fakturze dodatkowo.

3. Zwrot produkcji specjalnych lub towaru nabytego specjalnie na życzenie klienta oraz towaru, który nie odpowiada już technicznemu stanowi naszych aktualnych dokumentów sprzedażowych, jest wykluczony.

 

9. Ceny

1. W przypadku braku szczególnego uzgodnienia ceny obowiązują loco zakład łącznie z załadunkiem w zakładzie, jednak nie obejmują opakowania i rozładunku. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej ustawowo.

2. Od wartości towaru netto 2500,00 € dostarczamy gratis lub franko w granicach Republiki Federalnej Niemiec.

3. Dodatkowe koszty z tytułu dostawy specjalnej (przesyłka ekspresowa, przyspieszona i paczki pocztowe) są liczone przez nas oddzielnie.

4. Małe zlecenia poniżej 200,00 € są rozliczane bez rabatu.

5. Przyspieszona dostawa powoduje znaczne koszty, które nie są zawarte w standardowej kalkulacji.
Koszty dodatkowe powstające w związku z przyspieszoną dostawą są kalkulowane oddzielnie. Będziemy o nich informować w konkretnym przypadku.

 

10. Regulacja ceny dnia

Naliczone zostaną ceny obowiązujące w dniu dostawy, niezależnie od tego, czy w międzyczasie nastąpiła podwyżka czy obniżka. Kupujący ma prawo odstąpienia na podstawie zmiany cen względem zawartej umowy tylko wówczas, jeśli w danym przypadku uzgodniono taką możliwość.

 

11. Płatności

1. Płatności należy dokonywać, jeśli nie uzgodniono inaczej, bez potrącenia najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku lub dnia wysyłki netto.

2. W przypadku płatności w ciągu 10 dni udzielamy 2% skonto, w przypadku przedpłaty przed wysyłką towaru oraz w przypadku płatności za pobraniem 3% skonto.

3. W przypadku płatności nieterminowej mamy prawo żądać odsetek za zwłokę w wysokości ponad 8 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Ponadto jesteśmy uprawnieni do dochodzenia szkody z tytułu zwłoki wykraczającej poza te warunki. Nie wymaga to upomnienia. Jeśli płatność następuje w wekslach, czekach lub innych dokumentach związanych z poleceniem zapłaty, koszty dyskontowania i ściągnięcia należności ponosi zamawiający. Weksle akceptowane są tylko w celu wykonania zobowiązania i z zastrzeżeniem możliwości dyskontowania.

4. Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymywania lub potrącania płatności, nawet na podstawie reklamacji i roszczeń wzajemnych, chyba że roszczenia wzajemne są niepodważalne i stwierdzone prawomocnie. Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia z powodu spóźnionego przedstawienia faktury.

5. Dotrzymanie naszego terminu dostawy przewiduje bezwarunkową wypłacalność. Jeśli podczas realizacji zlecenia pojawią się wątpliwości w tym zakresie, mamy prawo żądać zabezpieczeń lub przedpłat. Jeśli dłużnik popadnie w zwłokę w związku z płatnością, nasze wszystkie wierzytelności oraz bieżące weksle staną się wymagalne natychmiastowo. Nie przejmujemy obowiązku terminowego przedłożenia i wniesienia protestu.

 

12. Prawo własności

1. Zastrzegamy sobie własność do wszystkich dostarczonych przez nas towarów do momentu uregulowania wszystkich, również powstających warunkowo i w przyszłości wierzytelności, które posiadamy wobec zamawiającego w związku z poszczególnymi transakcjami. Towary z zastrzeżeniem własności mogą być sprzedawane tylko w ramach zgodnego z prawem obrotu handlowego, jednak nie w przypadku, gdy kupujący zalega z płatnością.

2. Kupujący nie jest uprawniony do zastawu ani przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. O zajęciu przez stronę trzecią należy nas niezwłocznie poinformować. Każda obróbka i przeróbka, zmieszanie lub połączenie przez kupującego odbywa się na nasze zlecenie. Z tego tytułu nie powstają dla nas żadne zobowiązania.

3. Jeśli nie uzyskujemy własności lub współwłasności na podstawie przepisów ustawowych, kupujący przenosi na nas już teraz współwłasność w wysokości wartości naszego towaru do należących do niego rzeczy lub zasobów i przechowuje ją dla nas z kupiecką starannością. W każdej chwili mamy prawo dostępu i dyspozycji towarem posiadającym zastrzeżenie naszej własności.

4. Kupujący ceduje na nas wszystkie roszczenia względem osób trzecich, które przysługują mu w związku z wykorzystywaniem towarów posiadających zastrzeżenie własności, w szczególności na podstawie dalszej sprzedaży, obróbki i przeróbki lub montażu, w wysokości wartości faktury. Celem cesji jest zabezpieczenie wszystkich wierzytelności, które posiadamy względem kupującego.

5. Kupujący ma prawo ściągnięcia scedowanych wierzytelności do momentu naszego odwołania możliwego w każdej chwili. Upoważnienie do ściągnięcia wygasa także bez wyraźnego odwołania w przypadku zwłoki, protestu czeku lub weksla oraz zaprzestania płatności przez kupującego. Jeśli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza te wierzytelności łącznie o ponad 20%, na żądanie kupującego jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń w tym zakresie zgodnie z naszym wyborem.

6. W przypadku zachowania odbiorcy niezgodnego z umową, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy upoważnieni do odebrania przedmiotu dostawy po upomnieniu, odbiorca natomiast jest zobowiązany do wydania.

7. Wniosek o wszczęcie procedury upadłościowej w sprawie majątku odbiorcy upoważnia nas do odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu dostarczonego przedmiotu.

 

13. Możliwość przenoszenia

Praw zamawiającego wynikających z umowy nie można przenosić bez naszej zgody.

 

14. Właściwość sądu

1. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

2. Właściwym sądem i miejscem wykonania dla obu stron umowy jest Brunszwik.
Mamy jednak prawo do wniesienia pozwu w głównej siedzibie zamawiającego. W przypadku umów o dostawę zagraniczną jesteśmy ponadto uprawnieni do złożenia pozwu w sądzie stolicy kraju, w którym znajduje się siedziba zamawiającego.

3. W przypadku umów o dostawę zagraniczną właściwy – zgodnie z naszym wyborem – jest także sąd stolicy kraju, w którym znajduje się siedziba zamawiającego. Stosunek umowny podlega prawu niemieckiemu.

 

15. Kontrole i odbiory

Istnieje możliwość nabycia poniższych dowodów przeprowadzenia kontroli dostaw:
1. Świadectwo zakładowe 2.2 wg DIN EN 10204, nr kat. 0387970, 13,90 € za świadectwo
2. Certyfikat próby odbiorczej 3.1.B wg DIN EN 10204, nr kat. 0387971, 27,60 € za certyfikat

Ponieważ certyfikat 3.1 poprzedza specyficzna kontrola, zamówienie certyfikatu należy złożyć wraz z zamówieniem towaru.

 

16. Klauzula salwatoryjna

Zmiany lub nieskuteczność poszczególnych warunków nie naruszają skuteczności pozostałych.

Brunszwik, grudzień 2016 r.
WILHELM EWE GmbH & Co. KG